• In atentia celor ce stiu o meserie dar nu au un certificat de calificare

  Știi o meserie și nu ai un certificat de calificare? Iată o modalitate de a intra în posesia unui certificat fără a parcurge ore de curs!

  Evaluarea si certificarea competentelor profesionale este modalitatea rapida de certificare a competentelor profesionale pentru persoanele care nu au calificare, dar care au dobandit aceste competente.     

  Certificatul de competente profesionale care se elibereaza persoanei declarate competente in urma procesului de evaluare a unitatilor de competenta, ii da dreptul acesteia de a lucra in domeniul certificat si de a urma si cursuri de specializare profesionala si formare manageriala in domeniul respectiv.

  Centrul de evaluare a competentelor profesionale se adreseaza acelora dintre dumneavoastra care isi doresc sa isi evalueze si certifice cunostintele si aptitudinile detinute, daca:
  • aveti deja experienta in domeniul in care doriti sa fiti certificat,
  • sunteti o persoana ocupata care nu are timpul necesar participarii la un curs acreditat in domeniul respectiv.   

  Persoanele care au experienta in campul muncii de ani de zile si stapanesc o meserie dar nu detin o diploma care sa ateste competentele profesionale necesare, se pot adresa centrului nostru de evaluare. 

  Principiile care stau la baza procesului de evaluare sunt: validitatea, credibilitatea, corectitudinea, flexibilitatea, simplitatea si eficienta costurilor, metodele de evaluare fiind adaptate corespunzator fiecarei ocupatii in parte.

  Avantaje :

     Principalele avantaje ale procesului de evaluare si a obtinerii certificatului de competenta profesionala sunt urmatoarele: 
  • Economie de timp si de bani: durata procesului de evaluare este mult mai mica in comparatie cu participarea la un curs; in consecinta si efortul financiar pe care trebuie sa-l faceti este mai mic; 
  • Este o garantie a capacitatii unei persoane de a activa intr-o ocupatie; 
  • In cadrul procesului de evaluare, atmosfera este stimulativa si constructiva; evaluarea de competente nu urmareste sa puna in evidenta lipsurile persoanei evaluate, ci ofera conditiile ca aceasta sa-si demonstreze competentele in contexte reale de munca, prin producerea dovezilor necesare. Accentul se deplaseaza de la ceea ce nu stiti, la ceea ce stiti, puteti sa faceti si puteti sa demonstrati. 
  • Mareste sansele de angajare si posibilitatea dezvoltarii unei cariere; 
  • Ofera recunoasterea competentelor (calificarea) unei persoane, indiferent de modul in care acestea au fost dobandite; 
  • Certificatul de competente profesionale respecta regimul actelor de studii din Romania si este recunoscut atat national cat si in statele Uniunii Europene;
  • Procesul de evaluare fiind special conceput pentru adulti, tine seama de particularitatile acestora si de posibilitatile de participare ale fiecarui candidat in parte;veti fi incurajati sa va puneti in valoare experienta profesionala proprie, indiferent de modul in care ati dobandit-o; 
  • Procesul este usor de inteles si nu necesita o pregatire teoretica si practica speciala in prealabil; 
  • Procesul este voluntar, prezentarea in cadrul acestuia ramane la latitudinea fiecarui candidat. Puteti solicita evaluarea oricand, atunci cand doriti si va simtiti pregatiti. 

  Cei ce doresc obținerea unui certificat de calificare pe baza evaluării competențelor profesionale ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru.

 • In atentia operatorilor HoReCa!

  Ieri, 14 iunie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

  Prin prezenta Schemă sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN Rev 2 prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

  Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

  b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;

  c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică.

  Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este 2.500.000.000 lei credite de angajament.

  Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație și/sau din fonduri externe.

  Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

  Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea fondurilor destinate operatorilor HoReCa afectați de pandemia COVID-19 ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Sprijin nerambursabil pentru dezvoltarea fermelor mici

  S-a finalizat perioada de dezbatere publică a Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR. În curând vom avea ghidul final și va fi lansată sesiunea de depunere proiecte.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.

  Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitatea Deciziei de finanțare.

  Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.

  Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.

  O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014 - 2020 și Fonduri EURI 2021-2022, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • În atenția UAT-urilor: finanțări pentru infrastructura de acces agricolă

  Anul acesta se va relansa o sesiune de depunere proiecte în cadrul submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructură de acces agricolă.

  În data de 3 iunie AFIR  a postat Ghidul solicitantului în varianta consultativă.

  Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

  BENEFICIARII ELIGIBILI sunt: Unităţi administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

  Condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și în baza Certificatului de Urbanism.

  IMPORTANT! Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G 57/2019 privind codul adminitrativ  sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat a fost aprobat prin Hotărâre a Guvernului. Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, după intrarea în vigoare a O.U.G. 57/2019 privind codul adminitrativ, sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat este atestat prin hotărâre de consiliu local emisă în condițiile articolului 289 din O.U.G. 57/2019.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Ghidul de finanțare al primelor de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, în dezbatere publică

  AFIR a postat Ghidul solicitantului aferent sub-măsurii 17.1. 

  Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” are ca scop:

  • încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;
  • stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

  Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

  Solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie persoană fizică sau juridică română;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului - persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
  • să fie fermier activ;
  • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
  • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
  • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie;
  • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

  Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare.

  Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr. 5, acestea fiind:

  •Fenomene climatice nefavorabile, respectiv:

  - seceta;

  - arșița;

  - inundațiile;

  - grindina;

  - înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară);

  - ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată;

  - furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.

  •Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

  • Boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională, respectiv:
  • tuberculoza bovină;
  • bruceloza bovină;
  • bruceloza ovină și caprină (B. melitensis);
  • boala veziculoasă a porcului;
  • antraxul;
  • pleuropneumonia contagioasă bovină;
  • echinococoza;
  • campilobacterioza;
  • listerioza;
  • trichineloza;
  • Escherichia coli verotoxigenă (E. coli);
  • pesta micilor rumegătoare;
  • variola ovină;
  • variola caprine;
  • dermatoza nodulară contagioasă.

  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .