• Un nou ghid de finanțare în consultare publică

  AFIR  a postat astăzi Ghidul solicitantului, varianta consultativă pentru submasura:

  🟢 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

  În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:

  • modernizarea și crearea de unități de procesare* și comercializare*;

  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

  • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

  • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;

  • creşterea numărului de locuri de muncă;

  • aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.     

  De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

  Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

  • Societăți cooperative - înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

  • Grupurile și organizațiile de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor pomicole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

  Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

  Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

   1. Întreprinderi micro şi mici*:

  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;      

  2. Întreprinderi mijlocii*:

  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

      1.100.000 euro

  3. Întreprinderi mari*:

  Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 1.500.000 euro

  * inclusiv forme asociative și producerea de băuturi alcoolice

  În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 27 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

   

 • Noi ghiduri de finanțare din PNDR, în consultare publică

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat astăzi, 20 mai 2021, spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

  sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Tânărul fermier* care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

  *Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

  • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

  sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

  Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

  sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
   • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

  Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

  • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
  • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proiecte de activități de agrement;
  • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
  • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
  • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
  • Investiții care susțin protecția mediului

  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): 

  • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
  • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
  • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
  • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 20 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Noutăți de la AFIR

  Iată că încep să se miște lucrurile și la AFIR!  Pe pagina instituției https://www.afir.info/ s-au postat ghidurile solicitantului pentru submăsurile:

  SM 4.2 SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE,

  - SM 9.1ÎNFIINŢAREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL AGRICOL

  - SM 16.4-16.4a  SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ ÎNTRE ACTORII DIN LANŢUL DE APROVIZIONARE ÎN SECTOARELE AGRICOL ŞI POMICOL.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 13 mai 2021.

  Dacă aveți propuneri pe marginea ghidurilor le puteți trimite pe adresa de e-mail consultare@afir.info .

  Proiectele de finanțare se vor elabora ținând cont de varianta finală a ghidurilor așa că până atunci se pot demara unele acțiuni pregătitoare.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@yahoo.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Accesarea fondurilor europene, punctul slab al României

  Ceea ce am putut constata luna aceasta e că am pornit cu stângul în noul ciclu financiar aferent perioadei 2021-2027 odată cu respingerea PNRR-ului. Chiar dacă ministrul Cristian Ghinea încearcă să îndulcească situația, din punctul meu de vedere lucrurile sunt grave și o să mă explic în cele ce urmează.

  Din experiența primelor două cicluri financiare România absoarbe greu fonduri europene. În perioada 2014-2020 României i s-au alocat 30.883.141.003 euro și stadiul absobției la nivelul acestei luni este de 52,67%. Și a avut la dispoziție 7 ani! Pentru perioada 2021-2027 Comisia Europeană a decis să împartă alocările în două. Astfel o primă alocare se va face conform acestui PNRR cu finalitate la implementare anul 2026. Va mai urma o alocare Dumnezeu știe când care să acopere întregul ciclu. De ce a apărut această împărțire? Pandemia de COVID-19 este motivul. Toate economiile țărilor UE au fost afectate mai mult sau mai puțin de pandemie și toate au nevoie de finanțare pentru redresare. Ca atare, s-a decis ca în prima parte alocările să se axeze pe finanțarea unor proiecte de redresare și reziliență. 

  Așadar România ar trebui să implementeze proiecte în cuantum de 29 miliarde euro până la finele anului 2026 aproximativ aceeași sumă alocată pentru întreaga perioadă 2014-2020.Ori noi vedem că până la această dată s-au absorbit 16,267 miliarde euro din care absorbție efectivă 13,737 miliarde euro, diferența fiind prefinanțări! 

  Faptul că s-au alocat astfel de sume la prima vedere pare entuziasmant însă asta ar fi însemnat ca România să fie foarte bine pregătită. 

  În primul rând România ar trebui să știe nevoile de finanțare în contextul legislației UE. Vedem că PNRR-ul românesc a fost dat înapoi pentru că nu am reușit să convingem experții UE că vom finaliza implementarea proiectelor până în 2026! Personal eu am mai tras semnale încă din 2019 că Guvernul României nu pare focusat pe pregătirea ciclului financiar 2021-2027.

  Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât coaliția nu funcționează! Luptele pentru funcție nu par să înceteze așa ușor! Sunt promovate pe funcții persoane care nu au competențele necesare. Uneori am senzația că cei ce dețin puterea în această perioadă nu conștientizează prioritățile României!

  Evaluatorii de la Comisia Europeană au experiență din celelalte programe naționale. Au văzut că noi am ticluit la repezeală un PNRR imposibil de implementat și ni l-au returnat. Ei au procedat corect și experții noștri ar trebui să treacă la treabă cu maximă seriozitate. Am văzut că politicienii noștri sunt pregătiți să impună PNRR-ul la Bruxelles politic. Și ei au să-l accepte! Doar că dacă România nu consumă fondurile acestea se vor redistribui. Și România nu dovedește că e capabilă a consuma fondurile. 

  Că experții noștri au dat dovadă de superficialitate la întocmirea PNRR-ului e ușor de dovedit fără a fi evaluator cu experiență. O să vă dau un exemplu.

  În ultima versiune a PNRR-ului este alocată suma de 1500 milioane euro pentru Pilonul 1, Componenta 2: I.2 Împădurim România și protejăm biodiversitatea( https://mfe.gov.ro/pnrr/).

  Ca să consumi fondurile pentru împădurire în cadrul acestei componente ar trebui derulate cel puțin următoarele activități:

  -Identificarea perimetrelor de ameliorare și a terenurilor pentru crearea de perdele de protecție

  -clarificarea regimului juridic, întabularea și obținerea acceptului din partea proprietarilor pentru schimbarea categoriei de folosință

  -întocmirea proiectelor de împădurire și stabilirea necesarului de resurse(resurse materiale-în special puieți, umane etc), avizarea acestora

  -producerea puieților pentru plantat(poate dura 1-3 ani până ies primii puieți, depinde de specie)

  -organizarea licitațiilor pentru execuția lucrărilor

  -execuția propriu-zisă a lucrărilor care poate dura cel mai puțin 5 ani(e vorba de înființarea și întreținerea plantațiilor până la închiderea stării de masiv).

  Ne putem da seama că timpii necesari pentru realizarea și implementarea unor astfel de proiecte nu se pot încadra în termenul 2026! Și nu am luat în calcul că nu prea mai sunt firme care să execute lucrările având în vedere că aceste firme trebuie să fie acreditate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Totodată, se resimte lipsa de forță de muncă mai ales în sezonul de vegetație care să execute astfel de lucrări. 

  Iată cum se poate dovedi că România nu a pregătit PNRR-ul! Trebuie adăugat că în această perioadă România încă mai implementează proiecte din vechiul exercițiu financiar și mai trebuie adăugat că în aceeași perioadă 2021-2026 și celelalte state din UE implementează proiecte pe bază de forță de muncă din România!!! Și la ei salariile sunt mult mai atractive! De aici trebuie pornit când faci o planificare, de la resurse. 

  O ultimă observație. Are România cadrul instituțional pregătit pentru accesarea fondurilor din PNRR? Mulți dintre noi știm care este structura agențiilor care sunt implicate în accesarea fondurilor europene. Pot acestea lucra în paralel și la implementarea proiectelor din exercițiul financiar precedent și la noile proiecte? Aceleași rigurozități de formă în evaluarea dosarelor vor exista în continuare? Pentru că dacă nu se fac schimbări în proceduri, schimbări care să simplifice accesarea fondurilor, nu vom reuși mare lucru.

  Pentru a avea un PNRR consistent ar trebui conlucrare politică pentru a evita blocajele, conlucrare instituțională, selectarea persoanelor implicate pe criteriul competenței și nu cel politic etc. Altfel ne furăm căciula singuri!

  Mult succes d-le Ghinea, d-le Câțu! Vă vrem competenți!

  Ionel Popa, consultant firma DUPLICOM GRUP SRL

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@yahoo.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri

  Textul este preluat de pe blogul:Popa Ionel, consultant 

 • In atentia firmelor din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism

  În cursul zilei de  14 aprilie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat spre consultare publică Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

  Beneficiari

  Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

  Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

  Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe. 

  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin Schemă, conform documentului, este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică (legată).

  Categorii eligibile

  Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
  • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;
  • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);
  • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
  • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
  • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
  • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;
  • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale
  • cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale. 

  Prin Schemă sunt acordate granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 

  Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020; 
  • pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 

  Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

  Proiectul OUG poate fi găsit la adresa: http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica

  Cei care considerați că aveți nevoie de sprijin ne puteți contacta le telefon 0335.402.413, mobil 0761.130.399, email duplicomgrup@gmail.com sau puteți folosi Formularul de contact.