• Sprijin nerambursabil pentru dezvoltarea fermelor mici

  S-a finalizat perioada de dezbatere publică a Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR. În curând vom avea ghidul final și va fi lansată sesiunea de depunere proiecte.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.

  Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitatea Deciziei de finanțare.

  Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.

  Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.

  O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014 - 2020 și Fonduri EURI 2021-2022, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • În atenția UAT-urilor: finanțări pentru infrastructura de acces agricolă

  Anul acesta se va relansa o sesiune de depunere proiecte în cadrul submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructură de acces agricolă.

  În data de 3 iunie AFIR  a postat Ghidul solicitantului în varianta consultativă.

  Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

  BENEFICIARII ELIGIBILI sunt: Unităţi administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

  Condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și în baza Certificatului de Urbanism.

  IMPORTANT! Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G 57/2019 privind codul adminitrativ  sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat a fost aprobat prin Hotărâre a Guvernului. Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, după intrarea în vigoare a O.U.G. 57/2019 privind codul adminitrativ, sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat este atestat prin hotărâre de consiliu local emisă în condițiile articolului 289 din O.U.G. 57/2019.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Ghidul de finanțare al primelor de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor, în dezbatere publică

  AFIR a postat Ghidul solicitantului aferent sub-măsurii 17.1. 

  Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” are ca scop:

  • încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;
  • stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare.

  Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

  Solicitantul eligibil pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie persoană fizică sau juridică română;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • persoana fizică/ reprezentantul legal al solicitantului - persoană juridică, să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;
  • să fie fermier activ;
  • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract;
  • să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale;
  • să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor pomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie;
  • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

  Fermierul are obligația de a prezenta la Cererea de finanțare dovada plății a cel puțin 50% din valoarea totală a primei de asigurare aferentă Contractului de asigurare care face obiectul Cererii de finanțare.

  Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare se regăsesc definite cu caracter general în Anexa nr. 5, acestea fiind:

  •Fenomene climatice nefavorabile, respectiv:

  - seceta;

  - arșița;

  - inundațiile;

  - grindina;

  - înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară);

  - ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată;

  - furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.

  •Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

  • Boli ale animalelor care figurează în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 și care nu fac obiectul despăgubirilor prin alte programe cu finanțare europeană sau națională, respectiv:
  • tuberculoza bovină;
  • bruceloza bovină;
  • bruceloza ovină și caprină (B. melitensis);
  • boala veziculoasă a porcului;
  • antraxul;
  • pleuropneumonia contagioasă bovină;
  • echinococoza;
  • campilobacterioza;
  • listerioza;
  • trichineloza;
  • Escherichia coli verotoxigenă (E. coli);
  • pesta micilor rumegătoare;
  • variola ovină;
  • variola caprine;
  • dermatoza nodulară contagioasă.

  Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Ghidul pentru sub-măsura 4.1 în dezbatere publică

  În această dimineață AFIR a postat în dezbatere publică ghidurile de finanțare pentru sub-măsurile 4.1, 4.3 și 17.1.Cea mai așteptată sub-măsură este 4.1!

  Această sesiune este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri și formele asociative ale acestora pentru sectoarele vegetal, zootehnic național și zootehnic montan precum și cererilor de finanţare depuse detinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul sM6.1, tinerii fermieri care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului, tinerii fermieri instalați cu cel mult cinci ani înaintea depunerii cererii de finanțare. .

  În cazul tinerilor fermieri sunt eligibile exploatațiile agricole cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 SO si 100.000 SO inclusiv. Conform prevederilor PNDR 2014-2020, vor beneficia de alocare distinctă, precizată în anunțul de lansare a apelului de proiecte pentru această sesiune, proiecte aferente componentelor  enumerate mai jose:

  • P 4.1.1 Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) - pachetul se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.2- P 4.1.3 Condiționare și procesare în fermă și marketing-modernizare exploatație  (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii) – aceste pachete se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.4 - Tineri fermieri - achiziție utilaje – pachetul se aplica doar fermelor existente,
  • P 4.1.5- P4.1.6  - Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN - aceste pachete se aplica atat fermelor existente cat si celor nou infiintate
  • P 4.1.7 - Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare - pachetul se aplica atat fermelor existente cat si celor nou infiintate
  • P 4.1.8  - Condiționare, procesare și marketing - legume, cartofi- modernizare exploataţie - pachetul se aplica doar fermelor existente

  Încadrarea Cererii de finanțare

  În cazul  fermelor mixte,  încadrarea se realizează în funcție de componenta majoritar valorică a investiției din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Un nou ghid de finanțare în consultare publică

  AFIR  a postat astăzi Ghidul solicitantului, varianta consultativă pentru submasura:

  🟢 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

  În cadrul acestei submăsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe pentru:

  • modernizarea și crearea de unități de procesare* și comercializare*;

  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;

  • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

  • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;

  • creşterea numărului de locuri de muncă;

  • aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de GES.     

  De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

  Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

  • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);

  • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

  • Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;

  • Societăți cooperative - înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;

  • Grupurile și organizațiile de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor pomicole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

  Prin submăsura 4.2a rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari.

  Sprijinul nerambursabil se va acorda după cum urmează:

   1. Întreprinderi micro şi mici*:

  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;      

  2. Întreprinderi mijlocii*:

  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

      1.100.000 euro

  3. Întreprinderi mari*:

  Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 1.500.000 euro

  * inclusiv forme asociative și producerea de băuturi alcoolice

  În toate cazurile mai sus, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale în cazul investițiilor colective.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 27 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .