• Finanțări pentru prima împădurire a terenurilor agricole

  Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, în perioada 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022, se primesc Cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” (sesiunea 6/2021), aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Alocarea financiară pentru sesiunea 6/2021 este de 6.537.930 euro. Completarea Cererii de Sprijin se realizează online și se depune pe suport de hârtie la Centrele Judeţene APIA sau al Municipiului Bucureşti. Aplicația electronică M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin va putea fi accesată din pagina principală a site-ului APIA și este însoţită de instrucţiuni de utilizare. Potenţialii beneficiari parcurg următoarele etape premergătoare depunerii cererii de sprijin: 

  • Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite, 
  • Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată), 
  • Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire; în vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

  Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solicitantului. Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecţie. Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

  Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toţi beneficiarii schemei,

  Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar și tipul de teren.

  Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora. Deţinătorii de terenuri agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.” Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7.000.000 euro.

  Cei interesați de program trebuie să fie însă pe fază! Trebuie pregătite documentațiile cât mai urgent posibil! 

  Cei ce doresc sprijin pentru elaborarea proiectului de împădurire dar și pentru depunerea documentației de finanțare ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru.

   

 • Noutati legate de Masura 4.1.1.-Investitii in activitati productive

  Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu a avut astăzi, 07.12.2021, o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent măsurii 4.1.1. „Investiții în activități productive” prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri europene reprezentând granturi pentru investiții.
  La sfârșitul consultării s-a emis un comunicat de presă prin care se fac unele precizări extrem de importante legate de lansarea apelului!
  Iată câteva noutăți ce ar putea fi incluse în Ghidul final:
  -O firmă va putea solicita un grant de investiție de cel mult 5 ori valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o în anul 2019, iar departajarea se va face în baza unui sistem de evaluare, pe criterii obiective.
  -Din discuții s-a conturat modalitatea de evaluare și departajare a proiectelor care vor putea fi depuse de către beneficiarii în termen de 5 zile de la deschiderea apelul de finanțare.
  -Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70. 
  -În cazul în care vor exista proiecte cu punctaj egal, criteriile de departajare vor fi: 
  1.ponderea echipamentului tehnologic din valoarea totală a proiectului; 
  2.numărul locurilor de muncă nou create. 
  3.data și ora depunerii proiectului.
  -Valoarea minimă a unui proiect va fi de 50.000 euro și de maximum 1 milion de euro. 
  -În cadrul acestei măsuri, nu vor fi considerate cheltuieli eligibile achizițiile de proprietăți sau construcția de clădiri, ci doar amenajarea și modernizarea de spații. 
  -Valoarea totală a prezentei scheme de ajutor de stat va rămâne 358 milioane euro.

  Cei interesați de program trebuie să fie însă pe fază! Trebuie pregătite documentațiile cât mai urgent posibil! 

  Cei ce doresc o consultanță gratuită pentru evaluarea șanselor ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru.

   

 • In atentia operatorilor HoReCa!

  Ieri, 14 iunie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

  Prin prezenta Schemă sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN Rev 2 prevăzute la art. 3 alin (2) din OUG nr. 224/2020, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.

  Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

  a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;

  b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;

  c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică.

  Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este 2.500.000.000 lei credite de angajament.

  Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație și/sau din fonduri externe.

  Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

  Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea fondurilor destinate operatorilor HoReCa afectați de pandemia COVID-19 ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Sprijin nerambursabil pentru dezvoltarea fermelor mici

  S-a finalizat perioada de dezbatere publică a Ghidului solicitantului pentru submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR. În curând vom avea ghidul final și va fi lansată sesiunea de depunere proiecte.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani  de la semnarea Deciziei de finanțare.

  Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitatea Deciziei de finanțare.

  Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de sprijin.

  Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de finanțare diferite.

  O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014 - 2020 și Fonduri EURI 2021-2022, în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • În atenția UAT-urilor: finanțări pentru infrastructura de acces agricolă

  Anul acesta se va relansa o sesiune de depunere proiecte în cadrul submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructură de acces agricolă.

  În data de 3 iunie AFIR  a postat Ghidul solicitantului în varianta consultativă.

  Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

  BENEFICIARII ELIGIBILI sunt: Unităţi administrativ teritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

  Condiția de eligibilitate va fi demonstrată în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și în baza Certificatului de Urbanism.

  IMPORTANT! Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, înainte de intrarea în vigoare a O.U.G 57/2019 privind codul adminitrativ  sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat a fost aprobat prin Hotărâre a Guvernului. Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, după intrarea în vigoare a O.U.G. 57/2019 privind codul adminitrativ, sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat este atestat prin hotărâre de consiliu local emisă în condițiile articolului 289 din O.U.G. 57/2019.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 03 iunie 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .