• Noutati legate de Masura 4.1.1.-Investitii in activitati productive

  Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu a avut astăzi, 07.12.2021, o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent măsurii 4.1.1. „Investiții în activități productive” prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri europene reprezentând granturi pentru investiții.
  La sfârșitul consultării s-a emis un comunicat de presă prin care se fac unele precizări extrem de importante legate de lansarea apelului!
  Iată câteva noutăți ce ar putea fi incluse în Ghidul final:
  -O firmă va putea solicita un grant de investiție de cel mult 5 ori valoarea cifrei de afaceri pe care a înregistrat-o în anul 2019, iar departajarea se va face în baza unui sistem de evaluare, pe criterii obiective.
  -Din discuții s-a conturat modalitatea de evaluare și departajare a proiectelor care vor putea fi depuse de către beneficiarii în termen de 5 zile de la deschiderea apelul de finanțare.
  -Numărul minim de puncte pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70. 
  -În cazul în care vor exista proiecte cu punctaj egal, criteriile de departajare vor fi: 
  1.ponderea echipamentului tehnologic din valoarea totală a proiectului; 
  2.numărul locurilor de muncă nou create. 
  3.data și ora depunerii proiectului.
  -Valoarea minimă a unui proiect va fi de 50.000 euro și de maximum 1 milion de euro. 
  -În cadrul acestei măsuri, nu vor fi considerate cheltuieli eligibile achizițiile de proprietăți sau construcția de clădiri, ci doar amenajarea și modernizarea de spații. 
  -Valoarea totală a prezentei scheme de ajutor de stat va rămâne 358 milioane euro.

  Cei interesați de program trebuie să fie însă pe fază! Trebuie pregătite documentațiile cât mai urgent posibil! 

  Cei ce doresc o consultanță gratuită pentru evaluarea șanselor ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site-ul nostru.

   

 • Noi ghiduri de finanțare din PNDR, în consultare publică

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat astăzi, 20 mai 2021, spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

  sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Tânărul fermier* care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

  *Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

  • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

  sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

  Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

  sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

  • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă  care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
  • să fie persoane juridice române;
  • să acţioneze în nume propriu;
  • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
  • să aibă studii  minime de 8  clase;
  • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar  înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
   • asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanțare.

  Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

  sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

  Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

  • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
  • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proiecte de activități de agrement;
  • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
  • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
  • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
  • Investiții care susțin protecția mediului

  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4): 

  • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
  • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
  • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

  Cheltuieli neeligibile specifice:

  • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
  • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

  Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 20 mai 2021. Propunerile și sugestiile de modificare și îmbunătățire pot fi transmise la adresa: consultare@afir.info.

  Ghidurile consultative pot fi găsite la adresa: Ghiduri în dezbatere publică.

  Cei ce doresc sprijin pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene ne pot contacta la email: duplicomgrup@gmail.com, mobil 0761130399 sau accesând Formularul de contact  de pe site. Informații găsiți și pe pagina de facebook: Duplicom Grup - Consultanta accesare fonduri .

 • Semnal de alarma

  Pe fondul nevoii de finanțare mari din partea APL-urilor, a IMM-urilor, ONG-urilor sau a întreprinzătorilor autorizați în baza OUG 44/2008(PFA, Î.I., Î.F.) mediul online e bombardat cu fake news-uri în baza cărora se solicită semnarea de contracte de consultanță și plata unor sume ca avansuri. 

  Cei ce practică astfel de metode sunt lipsiți de scrupule și speculează buna credință dusă spre naivitate a celor interesați de finanțări. Am văzut că și în diaspora se practică astfel de dezinformări.

  Vă atragem atenția ca dacă primiți astfel de solicitări să verificați sursa oficială înainte de a încheia contracte și mai ales, înainte de a achita avansuri.

  O vină au și guvernanții care ar trebui să fie mai predictibili. Autoritățile de management ar trebui să afișeze(posteze) calendare cu liniile de finanțare ce vor fi active sau, după caz, să posteze mesaje că nu vor fi lansate sesiuni la unele linii de finanțare cu care cei interesați erau familiarizați. E vorba de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, de Ministerul Economiei, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau alte ministere care administrează programe cu finanțări nerambursabile.

  Noi vom continua să vă informăm cu obiectivitate asupra stadiului în care se află diverse programe la un moment dat. 

  Cei interesați de inițierea unor afaceri(START-UP) sau dezvoltarea unor afaceri deja existente pot în această perioadă să fundamenteze investiții, variante, scenarii astfel ca în momentul în care se vor lansa linii de finanțare să aibă opțiuni pregătite.

  Cei ce doresc sprijin onest în accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă ne pot contacta la telefon 0335.402.413, email duplicomgrup@gmail.com, facebook la adresa: https://www.facebook.com/duplicomgrup/ sau accesând Formularul de contact.

 • Finantari pentru economia sociala

  „Viața înseamnă să încerci anumite lucruri și să vezi care funcționează.” Ray Bradbury

  Legea 219/2015 a creat cadrul pentru dezvoltarea economiei sociale în România. Scopul principal al acestui act legislativ este acela de a sprijini creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Spus mai pe românește, statul se gândește că ar fi mai eficient ca în loc să acordăm ajutoare asistaților sociali(al căror număr tot a crescut) mai bine ar fi să sprijine viitori antreprenori care să înființeze afaceri în care să folosească măcar în parte, forță de muncă din grupurile vulnerabile.

  Pe parcurul anului 2020 a apărut și primul program de finanțare numit SOLIDAR START-UP derulat prin intermediul mai multor administratori de grant. Am avut ocazia să fiu lector pentru câteva grupuri țintă și astfel am putut cunoaște în detaliu ce înseamnă economia socială.

  Numele programului de finanțare: Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială  și combaterea sărăciei, în cadrul liniei de finanțare „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale – Solidar Start-Up”.

  Atrag atenția că programele de finanțare a economiei sociale sunt deosebit de atractive dacă sunt înțelese și aspectele specifice……economiei sociale.De aceea, programele includ obligativitatea parcurgerii unui curs din domeniul economiei sociale(Antreprenor în economia socială sau Manager în economia socială).

  Câteva avantaje ale finanțării:

  -Planul de afaceri se depune ca persoană fizică. Se înființează firma numai după selectarea la finanțare a planului de afaceri.

  -Bugetul include ca cheltuieli eligibile investițiile necesare, plata resurse umane, chirii etc. Pe parcursul implementării planului de afaceri pot surveni modificări ale bugetului(translocări de sume de pe o linie bugetară pe alta), dacă este cazul, care vor fi aprobate în urma depunerii unei cheltuieli,solicitări însoțite de un memoriu justificativ.

  -Banii se alocă în avans, în tranșe. Nu e nevoie de mers la bancă!

  -Beneficiarul finanțării va beneficia și de mentorat pe parcursul implementării planului de afaceri.

  În perioada următoare se va mai lansa o linie de finanțare numită „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” în cadrul aceluiași program. Ne aflăm în etapa de selecție a administratorilor de grant. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 a publicat la data de 19 martie 2021, lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/ PI 9v/ OS 4.16.

  Iată câteva detalii extrase din Ordinul nr.1057/2020 al MFE:

  (9) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de locuri de muncă nou-înființate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

  a) ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum două locuri de muncă create;

  b) ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;

  c) ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

  d) ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

  e) ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

  f) ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

  ”Tânăr NEET” este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

  (10) Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

  a) tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;

  b) tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri. Numărul locurilor de muncă este proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat, conform alin. (9).

  Cei ce sunt interesați de acest program de finanțare ni se pot adresa la telefon 0335.402.413, mobil 0761.130.399, email duplicomgrup@gmail.com, facebook: https://www.facebook.com/duplicomgrup sau folosind Formularul de contact.

  Textul a fost preluat de la adresa: Popa Ionel, consultant

 • În atenția operatorilor culturali

  Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online a demarat la 1 martie și se va finaliza pe 30 aprilie 2021.

  Reamintim că proiectele culturale pot fi încadrate în 11 arii tematice: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, INTERVENȚIE CULTURALĂ, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PROIECTE CU CARACTER REPETITIV. Acestora li se adaugă programele multianuale, definite separat.

  Începând cu această sesiune un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune, dintre care poate propune un singur program multianual.

  Se menține condiția de eligibilitate ca ofertele culturale depuse să nu fie co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis.

  Pe baza resurselor existente în Fond, Consiliul AFCN a alocat 13 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor culturale, organizate până la 15 noiembrie 2021, și 2 milioane de lei pentru programele multianuale derulate în perioada iulie 2021 – 15 iunie 2023. În condițiile date, calendarul sesiunii se extinde cu 30 de zile pentru depunerea ofertelor culturale, conform prevederilor legale,” a precizat Irina Cios, directoarea AFCN.  

  Termenul limită pentru înscrierea ofertelor culturale și a candidaturii evaluatorilor este 30 aprilie 2021, ora 17:00.

  Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)